Så behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. Ibland behöver vi behandla personuppgifter för att rädda liv och då behövs inget godkännande. Här kan du läsa mer om personuppgifter och om dataskyddsförordningen.


Dataskyddsförordningen, (GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Medelpads Räddningstjänstförbund behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Ibland behöver MRF behandla personuppgifter för att rädda liv och då behövs inget godkännande.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara direkta uppgifter så som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, adress, mailadress eller telefonnummer. Även bilder och filmer är personuppgifter, om personer tydligt kan identifieras på bilden eller filmen.

Vad innebär behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi på Medelpads Räddningstjänstförbund gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera.

Personuppgiftsansvarig

Det är Medelpads Räddningstjänstförbunds förbundsstyrelse/direktion som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Medelpads Räddningstjänstförbunds dataskyddsombud via dataskyddsombud@sundsvall.se eller på telefon 060-12 32 00.

Hur har vi fått dina personuppgifter

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig. Ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än dig själv, till exempel från andra myndigheter.

Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@sundsvall.se eller på telefon 060-12 32 00.

Vad är ändamålet med behandling av dina personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter som räddningstjänst och myndighet. Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en väl motiverad anledning eller ditt samtycke till att göra det.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Varför får vi behandla dina personuppgifter

Medelpads Räddningstjänstförbund är en myndighet och bedriver räddningstjänst, förebyggande brandskydd, kommunal krisberedskap, civilt försvar och dataskydd på uppdrag av förbundets tre medlemskommuner: Sundsvall, Timrå och Ånge.

Vår behandling av personuppgifter har sin legala grund främst i rättslig förpliktelse. Det innebär att det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet.

Medelpads Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning baseras på följande lagar och förordningar:

 • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
 • Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer

I den mån vi behöver dina personuppgifter för annan grund än myndighetsutövning kommer vi att informera dig om varför vi behöver dina uppgifter, till vad vi ska använda dem och hur länge.

Medelpads Räddningstjänstförbund har även rätt att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda liv. Det kallas att skydda intressen som är av grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös.

Behandling av personuppgifter kan även grunda sig på ditt samtycke vid exempelvis publicering av bilder på webb, sociala medier, trycksaker med mera. Det kan även handla om utbildningar om brandskydd eller annat inom vårt uppdragsområde. När du anmäler dig till en utbildning så ger du samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi behöver för att kunna organisera utbildningen.

Vem får ta del av dina personuppgifter

De som tar del av dina personuppgifter är anställda hos oss som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter vid behandling av ditt ärende.

Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av tillsynsförrättare, tillståndshandläggare, administrativ personal, brandskyddskontrollanter, styrkeledare, insatsledare, samordnare av civilt försvar eller krisberedskapssamordnare.

I vissa fall måste vi lämna ut dina personuppgifter till organisationer utanför den egna myndigheten som till exempel Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), våra sotarleverantörer med flera. Det kan även förekomma att dina personuppgifter lämnas ut som allmänna handlingar.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter. Genom att begära ut ett registerutdrag ska den registrerade få en översikt av vilka personuppgifter som behandlas i en verksamhet. För att få ut ett registerutdrag, använd Sundsvalls kommuns e-tjänst: https://e-tjanster.sundsvall.se/oversikt/flowoverview/371
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning i offentlig förvaltning eftersom de flesta behandlingar av personuppgifter vilar på en rättslig grund där annan lagstiftning inte tillåter radering (Bokföringslagen, Socialtjänstlagen, Patientdatalagen, Lagen om skydd och olyckor m.m.)
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter. Om personuppgiftsbehandling baseras på intresseavvägning (berättigat intresse) eller allmänt intresse har registrerade under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur personuppgifterna behandlas. Kontakta dataskyddsombudet som är Matts Boman, matts.boman@sundsvall.se.
 • Begära dataportabilitet. Rättigheten har begränsad tillämpning eftersom personuppgiftsbehandlingarna vilar på rättslig rund som inte möjliggör dataportabilitet.
 • När som helst återkalla lämnat samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde och påverkar inte tidigare behandlingar.

 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Kontakta MRF:s Dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

 • Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar kan vissa av dessa rättigheter komma att begränsas.

Allmänna handlingar

Vi kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till oss anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Tredje land

Om dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss så länge som ändamålet med behandlingen kvarstår. Personuppgifterna kommer vidare att hanteras enligt de regler som gäller för Medelpads Räddningstjänstförbund, som till exempel dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut.

Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras längre tid även om ändamålet för behandlingen har upphört, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Några exempel: Namn på författare till texter som förekommer i exempelvis tryckta skrifter kan sparas under längre tid. Vissa personuppgifter hos myndigheters anställda är offentliga samt att många allmänna handlingar som kan innehålla personuppgifter ska arkiveras.

Om du vill vara anoym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Lämna inte ut känslig information via telefon eller
e-post

Ingen anställd inom Medelpads Räddningstjänstförbund kommer att fråga efter eller be dig lämna ut känsliga uppgifter om din person via telefon eller e-post. Med känslig information menar vi till exempel ditt personnummer, kreditkortsnummer och inloggningsuppgifter.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, tänk då på att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet).

För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Mer information om våra sociala medier

Senast uppdaterad:

Kontakta

Dataskyddsombud
Matts Boman
Telefon: 060-12 32 00
E-post: matts.boman@sundsvall.se