Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan eldistributionen kollapsa. För att undvika det måste elanvändare kopplas bort tillfälligt och bli strömlösa.

Från och med 2012 har ett nytt system för bortkoppling införts, för att minimera konsekvenserna för samhällsviktiga funktioner och näringsliv.


Systemet kallas för Styrel, som står för Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer. Allra högst prioriteras elanvändare som behöver fungera för att säkerställa människors liv och hälsa, men också elproducenter och vissa elanvändare av stor nationell (och internationell) betydelse.


I praktiken innebär det att bland annat sjukhus och äldreomsorg prioriteras, liksom industrier där stora ekonomiska värden kan gå till spillo vid ett strömavbrott och anläggningar som av säkerhetsskäl behöver ström.


Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen fattar det myndighetsbeslut som ska ligga till grund för frånkoppling på regional nivå. Svenska Kraftnät fattar beslut om hur Styrel ska användas i det nationella elnätet.

Hur bortkopplingen går till beror på hur omfattande elbristen är:

  • Vid lokal elbrist beslutar lokalnätsföretag och kopplar bort enligt den plan som tagits fram i Styrel-processen.
  • Vid regional elbrist beslutar regionnätsföretag. Region- och lokalnätsföretag kopplar bort enligt den plan som tagits fram i Styrel-processen.
  • Vid nationell elbrist beslutar Svenska Kraftnät. Region- och lokalnätsföretag kopplar bort enligt den plan som tagits fram i Styrel-processen. Regionnätsföretagen måste koppla bort inom 15 minuter, om inte lokalnätsföretag kan koppla bort så snabbt måste regionnätsföretagen ändå koppla bort den effekt som Svenska kraftnät beslutat.

Det elnätsföretag som försörjer elanvändaren ansvarar för att informera om bortkoppling.

Kommunen fattar alltså inget beslut om bortkoppling. Däremot har kommunen ett övergripande ansvar för att skydda bortkopplade invånares liv, hälsa och säkerhet vid en bortkoppling. Vid en längre bortkoppling kommer kommunen att informera om det stöd den kan ge.


Viktiga telefonnummer

112 SOS nödnummer

113 13 Information vid kriser

114 14 Polisen

1177 Vårdguide

Krister Öst

Chef Kris och säkerhet

Telefon:  0730-70 34 34 

Christer.ost@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net