Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Kommunal krishantering

Kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras i lagen (2006:544)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer om kommunens krisarbete kan du läsa här.

Målet för krisberedskapsarbetet

 • Att värna befolkningens liv och hälsa.
 • Att värna samhällets funktionalitet.
 • Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Krishanteringens tre grundprinciper

 • Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.
 • Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
 • Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Kommunens ansvar vid en kris enligt lagen (2006:544)

 • Kommunen har ett geografiskt områdesansvar samt ett verksamhetsansvar.
 • Krisledningsplan
 • Utbildning och övning
 • Risk och sårbarhetsanalys

En extraordinär händelse kännetecknas av en händelse som:

 • Avviker från det normala
 • Innebär en allvarlig störning
 • Medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
kommunal krisorg

Kommunens krisledningsorganisation. Klicka på bilden för större bild.

Viktiga telefonnummer

112 SOS nödnummer

113 13 Information vid kriser

114 14 Polisen

1177 Vårdguide

Krister Öst

Chef Kris och säkerhet

Telefon:  0730-70 34 34 

Christer.ost@sundsvall.se


Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net