Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är lagstadgat via Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Så arbetar du med systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet klargörs.

 

Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet kan följande nio rubriker användas.

 

1. Brandskyddspolicy

2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

3. Brandskyddsbeskrivning

4. Riskinventering

5. Brandskyddsorganisation

6. Utbildning

7. Brandskyddsregler

8. Kontrollsystem

9. Uppföljning


Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.


Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar, precis som övrigt kvalitetsarbete, ett antal viktiga delmoment.


  1. Ansvar

  2. Organisation

  3. Utbildning

  4. Rutiner och instruktioner

  5. Dokumentation av brandskyddet

  6. Drift och underhåll

  7. Kontroll/Uppföljning/Tillbudsrapportering

 

En vägledning när ni upprättar ett SBA-arbete

Broschyren nedan berättar om hur Västernorrland och Jämtlands läns Räddningstjänster ser på Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Broschyren kan fungera som ett hjälpmedel när ni upprättar ett SBA-arbete eller när ni ska revidera befintligt arbete.


Blankett och vägledning för brandskyddsarbete

Maria Ålund

Thomas Åslin

Brandinspektör/gruppledare, extern utbildning

Telefon: 060 - 13 58 27

thomas.aslin@sundsvall.se

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N2.sitevision-cloud.net