Hem

Räddningstjänsten Medelpad

Industrier med särskilda risker

SCA Östrand

SCA Östrand

Här hittar du information och länkar till Sundsvalls, Timrå och Ånges industrier med särskilda risker. Från och med februari 2010 finns det en gemensam broschyr med information om din säkerhet och risker. Och hur du bör agera om en olycka inträffar. En ny broschyr är aktuell från och med 2016.

Stockviksverken (Nouryon, tidigare Akzo Nobel)

I Stockvik finns tre producerande företag som ingår i Nouryon-koncernen. Företagen är: AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals AB, AkzoNobel Wood Finishes and Adhesives AB och AkzoNobel Surface Chemistry AB. De har tillsammans cirka 380 anställda. Dessutom finns ytterligare tre företag på området: AGAGas AB, Superior Graphite och Nordic Carbide AB.

Rusal (Kubal)

Kubal är Sveriges enda tillverkare av primäraluminium och verksamheten vid fabriken startade redan 1941.Kubals gjuteri tillverkar vals- och pressgöt av den

framställda aluminiummetallen. Kubal har cirka 450 anställda och producerar varje år cirka 130 000 ton aluminium. Hälften av produktionen exporteras till

länder i Europa och hälften köps av svenska kunder.

Aluminiumet används i allt från bilar och flygplan till förpackningar för livsmedel. Kubal är certifierat enligt såväl miljöstandarden ISO

14001 som kvalitetsstandarden ISO 9001.

Oljehamnen

Oljehamnen ligger på Vindskärsudde på södra sidan av Sundsvallsfjärden. Hamnen är centrum för hanteringen av petroleumprodukter i mellannorrland och lagringen sker i bergrum och i cisterner ovan jord. De företag som ingår i

verksamheten är Statoil, Norddepot (Almeroil), OK-Q8, Preem och Svensk Petroleum Förvaltning. Oljehamnen hanterar varje år cirka 500 000 ton petroleumprodukter.

Kombiterminalen

Sundsvalls Kombiterminal är ett viktigt nav och omlastningsplats mellan vägarna E4 och E14 för gods till och från företag i närområdet.

Sandahls Goods & Parcel är ett transport- och logistikföretag som erbjuder helhetslösningar för hela logistikkedjan. De arbetar bland annat med operationell drift på kombiterminaler och driver idag Sundsvall Kombiterminal.

Green Cargo hanterar vagnar som ankommer till och avgår från terminalen i Sundsvall. En stor del av godset innehåller farligt gods.

SCA Ortviken

SCA Ortviken tillverkar bestruket och obestruket tryckpapper. Produktionskapaciteten är 775 000 ton papper per år vilket gör Ortviken till värdens sjunde största tryckpappersbruk. Antalet anställda är ca: 625 personer. Råvaran är färsk granmassaved, framför allt från SCAs

egna skogar i norra Sverige. Ortviken levererar även värme till fjärrvärmenätet, energin produceras i Ortvikens rökgaskondensering och i en biobränsleanläggning som drivs med pellets. Leveransen till fjärrvärmenätet motsvarar uppvärmningsbehovet för ca 8000 villor per år.

Ortvikens pappersbruk ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter.

Flogas

Flogas Terminal AB driver en depå för energigaser i Tunadalshamnen. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Gasol lagras i ett bergrum ca 100 m under marken. Gasolen transporteras in med fartyg och körs ut på järnväg och tankbil till kunder i mellersta och norra Sverige.


KOLAB

KOLAB ägs gemensamt av Sundsvall Energi AB och Jämtkraft AB och säljer lagringsutrymme för tunga eldningsoljor. Anläggningen omfattar två bergrum med en lagringsvolym av 100 000 m3 vardera. I takt med omställningen

till andra energislag har bolagens lagringsbehov förändrats och därför hyrs bergrummen idag ut till externa intressenter. Transport av eldningsolja sker endast med tankfartyg och överpumpas genom en produktledning mellan Tunadalshamnen och bergrummen.

Sundsvalls Fryseri

Sundsvalls Fryseri lagrar och fryser in närproducerade livsmedel såsom bär, kött, glass, etcetera. Sundsvalls Fryseri lagrar mellan 2000 – 3000 ton

livsmedel åt kunder från när och fjärran.

SCA Östrand

Vid Östrand produceras blekt barrsulfatmassa och CTMPmassa av tall, gran och lövved. Fabriken har drygt 300 anställda och producerar drygt 500 000 ton massa per år. Massan används delvis i SCAs egna produkter, exempelvis

tryckpapper och mjukpapper. En del av produktionen köps även av andra pappersbruk, både i Sverige och övriga världen. Från veden utvinns också råterpentin och råtallolja och vi levererar även grön el och fjärrvärme.

Albyfabriken (Nouryon, tidigare Akzo Nobel)

I Alby produceras framförallt kemikalier som används för att bleka pappersmassa, natriumklorat och väteperoxid. En del av väteperoxiden används inom veterinärmedicin till att avlusa lax. Den tredje produkten, kaliumklorat, har flera användningsområden, men tändstickor och fyrverkerier är de dominerande. Albysiten ingår i AkzoNobel Pulp and Performance

Chemicals som är världens största tillverkare av natriumklorat och en av de största tillverkarna av väteperoxid. Kloratfabriken i Alby är AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals största i Europa.

Mittfrys

Mittfrys lagrar och fryser in bär på anläggningen i Ånge. Olle Svensson Partiaffär AB är ett företag som består av fyra fryshus och två produktionsanläggningar spridda runtom i Sverige. Totalt inom Olle Svensson AB är det ca 40 anställda.

Orica Sweden AB

Orica Sweden AB:s anläggning i Ljungaverk är en SME (Site mixed emulsion) station där det lagras ett antal råvaror som förser en laddtruck med material. Laddtruck tar sen med sig råvarorna ut till kund och tillverkningen av sprängämne sker först vid laddning av borrhål.


Orica Sweden AB ingår i Orica som är en global koncern med verksamhet i 52 länder och ca 14 000 anställda. Orica är världens största tillverkare av civila prängämnen.Anläggningen i Ljungaverk förser kunder i närområdet med sprängämne.

Skanska

Bergtäkterna på fastigheterna Bunsta 2:8; Solberg 4:7, 4:97, 6:1; Veda 1:10, 2:14, Sundsvalls kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen.


De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.


Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering.

Svevia

Bergtäkterna på fastigheterna Västerkolsta 2:1 i Sundsvalls kommun samt Tjärne 1:3 Timrå kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen.


De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid
förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten.
Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering.

Anton Hörnqvist

Bitr. avdelningschef, myndighetsansvarig

Telefon:  060 - 13 58 14

anton.hörnqvist@sundsvall.se

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren

Kontakta oss

Medelpads räddningstjänstförbund

Björneborgsgatan 40

854 60 Sundsvall


Tel växel: 060-12 32 00

e-post: mrf@sundsvall.se

organisationsnummer: 222000-0422


Så fakturerar du oss


För media:
Kontakta vårt befäl för information om händelser: 060-13 58 40SPG3N1.sitevision-cloud.net