Bild på ljudanläggning för Hesa Fredrik, eller VMA.

Tillsyn av farlig verksamhet

Ett företag bedriver så kallad farlig verksamhet om en olycka kan innebära allvarliga skador på människor och miljö. Detta enligt lag om skydd mot olyckor.


En organisation som bedriver farlig verksamhet har skyldighet att;

  • Analysera riskerna för olyckor
  • Hålla och bekosta beredskap med personal och egendom
  • Vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador på människor och miljön.
  • Rapportera vid olycka eller överhängande fara för olycka till myndigheter och ha möjlighet att varna allmänheten.

Ansvaret för att uppfylla dessa skyldigheter ligger på anläggningsägaren eller verksamhetsutövaren.

Länsstyrelsen beslutar om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet och räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för att kontrollera att dessa skyldigheter efterlevs. Detta enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Seveso

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Sevesolagstiftningen riktar sig främst till verksamheter som hanterar stora mängder av vissa farliga ämnen.

En verksamhetsutövare som vid något tillfälle lagrar eller på annat sätt hanterar en kemikalie i en viss mängd omfattas av lagstiftningen.

Vilka företag i Medelpad berörs av Sevesodirektivet?

På sidan Farlig verksamhet finns mer information om vilka företag detta gäller i Medelpad samt hur allmänheten ska agera om en olycka händer.

Avgift för tillsyn av farlig verksamhet

Räddningstjänsten tar ut en avgift för tillsynen. Avgiften ska ses som betalning för de kostnader räddningstjänsten har i samband med förberedelser, själva besöket och efterarbete. Det grundar sig främt på nedlagt tid.

Avgift för tillsyn av farlig verksamhet

Avgift för tillsyn av farlig verksamhet

Kronor

Grundavgift (förberedelsetid, restid, protokollskrivning)

2923

Timpris för besök och övrig nedlagd tid (minst en timme debiteras alltid)

1051


Dessa tillsyner är mer komplexa än övriga och kräver mer arbete än vad som normalt ingår i en grundavgift. För detta debiteras timersättning.

Debiterad timtid bestäms enligt följande:

  • Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme.
  • Därefter debiteras timkostnaden där påbörjad halvtimme räknas som
    hel halvtimme.

Avgiften fastställs varje år av våra ägarkommuner.

Senast uppdaterad: