Tillsyn av brandskydd

Det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren av en lokal eller byggnad som ansvarar för brandskyddet. Ansvaret innebär att både förebygga samt förhindra eller begränsa skador vid en eventuell brand.


Räddningstjänsten kontrollerar att detta krav följs. Tillsynen består vanligtvis av en kontroll över en verksamhets systematiska brandskyddsarbete och en stickprovskontroll över det byggnadstekniska brandskyddet.

För att tillsynen ska bli så givande som möjligt är det viktigt att vi under tillsynen träffar representanter från både fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. Representanterna ska gärna ha insyn i det kontinuerliga brandskyddsarbetet och ha möjlighet att fatta beslut eller rapportera om eventuella brister.

Avgift för tillsyn av brandskydd

Avgiften är 1033 kr/timme. Avgiften fastställs varje år av våra ägarkommuner.

Debiterad tid bestäms enligt följande:

  • Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme.
  • Därefter debiteras timkostnaden där påbörjad halvtimme räknas som
    hel halvtimme.

Senast uppdaterad: