Tillsyn - brandfarliga och explosiva varor

Medelpads Räddningstjänstförbund genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi kontrollerar att verksamhetsutövaren hanterar och förvarar de brandfarliga och explosiva varorna på ett säkert sätt.


Tillsynen består vanligtvis av en kontroll över vilka rutiner och instruktioner verksamhetsutövaren har för sin hantering och förvaring. Därefter genomför vi en stickprovskontroll över hanteringen och förvaringen.

För att tillsynen ska bli effektiv är det viktigt att vi får träffa till exempel er företståndare, eller någon som har goda kunskaper om era brandfarliga och explosiva varor; hur ni hanterar och förvarar dem.

Förbered er inför en tillsyn

Vi vill gärna att verksamheten förbereder sig inför tillsynen genom att kontrollera och bland annat ha med er följande under tillsynen:

  • Gällande tillstånd
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Situationsplan
  • Föreståndarintyg
  • Utbildningsplan för personalen
  • Klassningsplan och explosionsdokument

Senast uppdaterad: