Tillstånd explosiv vara

I princip all hantering, import och överföring av explosiv vara är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.


  • Tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor krävs för dig som ska köpa eller som äger explosiva varor.
  • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har ett förråd och ska förvara egen eller annans explosiv vara.
  • Tillstånd till handel med explosiva varor krävs för dig som ska bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.
  • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Dessutom krävs tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, import och gränsöverskridande överföring av explosiva varor. Denna typen av tillstånd söks och prövas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för dig som:

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst fem kg krut för eget bruk. Dock får inte explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kap. i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst fem kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Ansök om tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett och följer anvisningarna.

Länken till ansökan går till en blankett i pdf som inte kan läsas upp med hjälp av talande webb-funktionen.


Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering. Det kan göra att tillståndsprövningen tar längre tid och blir mer därmed mer kostsam.

Oavsett om tillståndsansökan beviljas eller avslås debiteras minst en timme.

Som en del av tillståndsprövningen kommer vi i de flesta fall vilja göra ett besök ute på plats med den tilltänkta föreståndaren. Detta bokas vid behov av handläggaren i ärendet.

Tillståndsbevis

I tillståndsbeviset framgår även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan hanteringen av explosiv vara får påbörjas. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka en tid för avsyning.

Det är viktigt att du läser igenom och förstår de villkor som finns i tillståndet. Bryter du mot dessa kan det utgöra skäl för att återkalla tillståndet. Detsamma gäller om du bryter mot någon av de bestämmelser som finns i lagen om brandfarliga och explosiva varor eller aktuella föreskrifter.

Överklagan

Räddningstjänsten beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och skickas till räddningstjänsten senast tre veckor efter att beslutet mottagits.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten beslutar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan. Räddningstjänsten kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.

Senast uppdaterad: